อาหารเป็นยา อาหารรักษาโรค หมอเขียว แพทย์วิถีธรรม

สัมมนา “อาหารเป็นยา อาหารรักษาโรค หมอเขียว แพทย์วิถีธรรม”

หมอเขียว บรรยาย
อาหารเป็นยา อาหารรักษาโรค
ณ ราชเมืองเรือ ราชธานีอโศก
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๕๘

ชื่อ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
เกิด จังหวัด มุกดาหาร

การศึกษา
๑.ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ มสธ.
๒.ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารสาธารณสุข มสธ.
๓.สำเร็จการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทย,
แนวคิดและทฤษฏีการแพทย์แผนไทย,เวชกรรมแผนไทย,เภสัชพฤกษศาสตร์,
ธรรมานามัย และสังคมวิทยาการแพทย์ มสธ.
๔.ศึกษาและอบรมด้านการแพทย์ทางเลือกจากประเทศมาเลเซียและจีนไต้หวัน
๕.ปริญญาโท สาขาพัฒนาบูรณาการศาสตร์(เศรษฐกิจพอเพียง)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทำการศึกษาวิจัยเรื่องความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
๖.ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขชุมชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
(วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
: โรงพยาบาลหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๔๐)
: สถานีอนามัยบ้านนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก จังหวัดมุกดาหาร
(พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๕)
: สำนักงานที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนายกรัฐมนตรี
(พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๘)
: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ.๒๕๔๘)
: โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ.๒๕๔๘- ปัจจุบัน)

ตำแหน่งหน้าที่และการงานปัจจุบัน
: นักวิชาการสาธารณสุข กลุุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
: นักบำบัดสุขภาพทางเลือก และครูฝึกแพทย์แผนไทย สถาบันบุญนิยม
: หัวหน้าฐานงานสุขภาพบุญนิยม สวนป่านาบุญดอนตาล
(ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) จังหวัดมุกดาหาร

ผลงาน
๑.รางวัลข้าราชการโรงพยาบาลดีเด่น พ.ศ. ๒๕๓๖
๒.รางวัลข้าราชการสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๔๓
๓.รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๔๓
๔.ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
๕.ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏไทย ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
๖. รางวัลต้นแบบคนดีแทนคุณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ เครือข่ายเดอะเนชั่น
๗.รางวัลคนค้นฅนอวอร์ด ครั้งที่ ๒ สาขา คนต้นเรื่องแห่งปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๘.รางวัลชนะเลิศ ผลงานวิชาการ Routine to Research ประเภทโปสเตอร์ เรื่อง “ผ่าทางตันปัญหาสุขภาพด้วยการ แพทย์วิถีธรรม ของหน่วยงานแพทย์วิถีธรรมโรงพยาบาลอำเนาจเจริญ” จากสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ ๕,๖,๗ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ถึง ๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๔
๙.รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในผลงานวิชาการเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนเรื่อง “นวัตกรรมผ่าทางตันปัญหาสุขภาพ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ” สำนักงานบริการสารธารณสุขและสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๐.รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นวัฒธรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ สาขาแพทย์แผนไทย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕

 

สัมมนาที่คุณน่าจะชอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *